memorandum

 

ПРИВАТИЗАЦИЈА У СРБИЈИ

Под појмом приватизације подразумевамо промену власништва и управљања над ресурсима у циљу ефикасније примене тих ресурса. У приватизацију се кренуло са циљем да се на најбољи начин искористе постојећи ресурси који су претходних 50-так година били у друштвеном власништву.

Основни разлози приватизације су ефикасност пословања и излазак из система у коме је привреда регулисана и структурисана од стране државе.

Да би приватизација била успешна морају постојати одређени предуслови нпр. стабилно макроекономско тржиште, одговарајућа економска политика, стабилан систем прописа и мера за регулацију правила игре у привреди.

У последњих 20-так година у Србији су се сменила три Закона о приватизацији. Први је донет 1991. године, други 1997. (Закон о радничком акционарству) и трећи актуелни закон 2001. године који је са више уредби и допуна значајно измењен. Од три модела приватизације, модел продаје (тржишна приватизација), ваучерски модел (често помињан 90-тих година) и модел акционарства запослених, у Србији је примат однео први модел.

Циљеви приватизације тј. шта се очекивало од будућих власника: 1) нове инвестиције, 2) нова опрема и технологија, 3) савремени облици управљања, 4) нове форме организације, 5) нова тржишта, 6) пораст производње, 7) пораст животног стандарда.

У једном броју приватизованих предузећа дошло је до раскида купопродајног уговора. Разлози су следећи: 1) неплаћање рата продајне цене, 2) неодржавање континуитета пословања, 3) непоштовање Социјалног програма, 4) несавесност купца, а најчешће је било разлога по више основа за раскид уговора.

Бољи резултати приватизације нису остварени зато што је приватизација била сама себи циљ, није било концензуса око њеног концепта, радници су били искључени из процеса приватизације и циљ је био напунити буџет, а не раст животног стандарда који би био заснован на расту производње, расту запослености и порасту извоза.

Што се синдиката тиче њихова улога у поступку приватизације није била безначајна, а да ли је могла бити значајнија остаје да време донесе суд. Синдикат, у складу са својом функцијом заштитника права запослених и снагом коју је поседовао, а која се разликовала од предузећа до предузећа, на различите начине утицао је на ток приватизације у предузећима. Неке приватизације предузећа биле су успешније делом и због тога што је улога синдиката била значајнија. Улога синдиката у приватизацији предузећа: 1) Учешће у изради Социјалног програма из Уговора о продаји капитала методом јавног тендера, 2) представник синдиката члан је тендерске комисије, 3) синдикат је у поступку приватизације усмерен на побољшање статуса запослених, продужење периода у којима неће бити отпуштање вишка запослених.

У тексту коришћено истраживање објављено у брошури "Ефекти приватизације у Србији", која је објављена 2011. год.

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik